Obchodní podmínky
HCA Brno, Mgr. Martin Kolenička

Obsah:

 1. Obecné ustanovení
 2. Objednávka
 3. Cena zboží, služeb a platební podmínky
 4. Forma platby
 5. Způsob platby
 6. Garance
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Zodpovědnost za obsah webu
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Závěrečné ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Všechny informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.motivacelidi.cz, bližší informace můžete získat na adrese www.motivacelidi.cz/kontakt.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.motivacelidi.cz, tedy u HCA Brno, Mgr. Martin Kolenička se sídlem Jižní náměstí 158/20a, Brno 619 00, IČO: 75229749, DIČ: 6804201503, upravují v souladu s ustanovením  § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupujícím“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.  Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.motivacelidi.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Objednávka

2.1.  Kupující objednává vybrané služby a zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky.

2.2. Kupující je povinný objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemné práce a povinnosti, tzn. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

2.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.motivacelidi.cz společnosti HCA Brno, Mgr. Martin Kolenička a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

2.4. Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze podle bodu 7. těchto Obchodních podmínek.

 

 3. Cena zboží, služeb a platební podmínky

3.1. Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží, služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti, v provozovně prodávajícího na adrese: Jižní náměstí 158/20a, Brno, 619 00;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100151980/2010, vedený u společnosti: FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platební karty

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná v den absolvování odborné přednášky. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná buď do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, nebo dva dny před plánovanou účastí na odborné přednášce.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží, služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží, či absolvování úvodní přednášky, kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží, či služeb  poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Forma platby

Platba za objednané služby je jednorázová, tzn. že kupující zaplatí ihned po odeslání objednávkového formuláře.

 

 5. Způsob platby

Platební metody jsou napojené na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankových převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, MasterCard

b) Bankovním převodem

 

6. Garance

Za kvalitu služeb HCA Brno, Mgr. Martin Kolenička, ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud byste do 14 dnů od zaplacení usoudili, že tento program nebyl pro Vás, a nebyli jste spokojení, vrátíme Vám peníze nazpět. Stačí, když nám napíšete e-mail na: marketing@hcaczechia.cz.

 

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 30 dnů od absolvování placené přednášky, a to elektronickou formou na tento email: marketing@hcaczechia.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslaný dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácená nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácená platební metodou, kterou byla uzavřena.

 

8. Zodpovědnost za obsah webu

 Webové stránky mohou být aktualizované bez předchozího upozornění a služby můžou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněné.

 

9. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. Závěrečné ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.

Kontaktní údaje prodávajícího: Martin Kolenička, adresa pro doručování: Jižní náměstí 158/20a, Brno 619 00, adresa elektronické pošty marketing@hcaczechia.cz, telefon +420 543 211 321, +420 734 200 233.

 

V Brně, dne 29.7.2019